valdes.jpg
Projecte Coeducació Baladre

El CEIP Baladre està catalogat com a CENTRE D’ACCIÓ EDUCATIVA SINGULAR i està emmarcat dins un BARRI D’ACCIÓ PREFERENT, amb totes les característiques que aquesta singularitat comporta: elevat índex de població desfavorida, desmotivació de l’alumnat, poca implicació de les famílies, diversitat cultural i ètnica, forta presència d’estereotips masclistes, etc.
La nostra línia de treball va dirigida a desenvolupar principalment la part afectiva i social de l’alumnat per tal de compensar les mancances del seu ambient però sense oblidar la part acadèmica, en un intent per combinar ambdós plànols sense que un supedite l’altre.
Així, els pilars en els quals es recolza la nostra pràctica educativa serien:
· Considerem que els PROJECTES DE TREBALL són la millor manera de donar resposta a les necessitats del nostre alumnat, no només per les característiques del mateix sinó també per la forma d’aunar el treball del professorat. És per aquest motiu que el Claustre va decidir des de fa tres cursos fer projectes de treball globalitzats que són els que marquen la dinàmica de tot un curs sencer. A més amés cada tutor/a en la seua classe dur a terme els projectes de treball que de manera individual vol realitzar amb el seu grup.
· Participació en els PROJECTES DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT EN CENTRES de manera ininterrompuda des del curs 90-91 al voltant de temes de documentació administrativa del Centre (“Elaboració, seguiment i avaluació del PCC”, “Elaboració del Pla d’atenció a la diversitat” “Elaboració del Pla d’acollida de l’alumnat nouvingut”) o de reflexió pedagògica per al Claustre ( “La transició de l’Educació Infantil a la Primària des d’un enfocament constructivista”, “Els projectes de treball com a eina globalitzadora de Centre”, etc.).
· Des del curs 96-97 duem a terme un SEMINARI D’ANIMACIÓ LECTORA que es desenvolupa al llarg de tot el curs i que a més a més de complir el seu objectiu principal d’incentivar els gust per la lectura entre l’alumnat és el fil conductor que coordina totes les activitats del centre. Així any rere any ens hem constituït en seminari per treballar temes que podien ser significatius i motivadors per als xiquets i xiquetes.
· Estem immersos en la utilització pedagògica de les TIC, no només com a instrument de per sí motivador per assolir objectius i continguts acadèmics, sinó també com a plataforma on utilitzar els recursos, fomentadora de la investigació del professorat al voltant de les possibilitats de la WEB 2.0, com eina de treball col·laboratiu amb l’objectiu d’anar creant una comunitat d’aprenentatge que integre l’escola amb el seu entorn i li done una projecció externa. .
· També està en la nostra intencionalitat EDUCAR LA SENSIBILITAT ARTÍSTICA I PLÀSTICA del nostre alumnat donant a aquesta àrea un enfocament global i interrelacionat en totes les àrees. És per això que tenim establert que per cicles es faça una eixida extraescolar a un museu o exposició i a una representació teatral i/o musical com a mínim una vegada al curs i en el tercer cicle una per trimestre. Tots els projectes de treball tenen en compte aquesta vessant artística i paral·lelament es cuida de la ambientació del centre en relació al tema tractat.
· Davant les característiques i necessitats del nostre alumnat hem optat per EDUCAR EN EL RESPECTE A LES DIVERSES ÈTNIES I CULTURES que conformen la nostra societat treballant conjuntament amb altres institucions com ara ONG’S ( Assemblea de Cooperació per la pau, Aldeas Infantiles SOS), ASSOCIAONS DEL BARRI ( Associació Dones de Baladre, Associació de Veïns...) per fomentar els valors de respecte i tolerància.
· Donar un ENFOCAMENT COEDUCATIU a tota la pràctica educativa.
Aquest enfocament coeducatiu forma part del Projecte Educatiu del Centre des de l’aparició de la LOGSE que en el seu article 2.3 parla de l’efectiva igualtat de drets entre els sexes i el rebuig a qualsevol tipus de discriminació. Posteriorment l’aparició de la LOCE ve a complementar la llei anterior en el seu article 1 on expressa que un dels principis de qualitat del sistema educatiu ha de ser la capacitat de transmetre valors que afavorisquen la igualtat de drets entre els sexes que ajuden a superar qualsevol tipus de discriminacions. Pel que fa a la LOE entre els seus principis apareixen el desenvolupament de la igualtat de drets i oportunitats i el foment per a la igualtat efectiva entre homes i dones (art. 1.1). No obstant aquest desenvolupament legislatiu, el treball des de l’escola es feia de manera puntual (aprofitant certes dates com el 8 de març) o de manera individualitzada seguint la pròpia iniciativa del professor/a, en el que entenem que és una interpretació incompleta del caràcter transversal que en la llei se li dóna a aquest tema.
A començament del curs 07-08 vam rebre la invitació per part de les assessories d’atenció a la diversitat del Cefire de Sagunt per a impartir al nostre centre el curs “Des de la coeducació a la igualtat d’oportunitats” a càrrec de la professora Mª Elena Simón Rodríguez, amb l’assistència de la major part del claustre. Des de la primera sessió vam veure la necessitat de canviar moltes de les nostres visions sobre aquest tema tant a nivell personal com professional i arribàrem a les següents conclusions:
· El tractament que es dóna a aquest tema a les escoles no pot ser puntual ni casual, sinó que ha de ser marcadament intencionat, sistematitzat i global, relacionat amb tots els àmbits de l’individu i del curriculum.
· L’enfocament coeducatiu de l’escola suposa lluitar contra les desigualtats però preservant les diferències. S’ha d’entendre la igualtat com a objectiu i no com a punt de partida (en paraules de Mª Elena Simón). Açò suposa un trencament en l’enfocament tradicional. No hem d’entendre que lluitar per la igualtat és que xics i xiques siguen iguals sinó que hem de treballar per assolir l’equitat, és a dir, posar tots els mitjans al nostre abast a l’escola per aconseguir la igualtat de tracte, de condicions i de oportunitats.
· L’escola no pot estar indiferent davant els nombrosos casos de violència de gènere que pateix la nostra societat, hem d’analitzar què és el que està fallant quan es porta ja molts anys educant en la democràcia i en la defensa de la igualtat i encara es produeixen fets tan greus d’aquesta índole.
· Per tal de compensar la forta càrrega androcèntrica i sexista que té el curriculum pensàrem que la millor manera de dur a terme un projecte global coeducatiu seria fer una discriminació positiva que actuaria en dos sentits:
o Fer palesa la importància de les dones en tots els àmbits socials, polítics, econòmics, científics, literaris, culturals, artístics, com a subjectes de la història i no com a objectes, que es com tradicionalment han sigut tractades i ensenyades a les escoles.
o Presentar aquelles tasques, valors , virtuts i qualitats que sempre s’han considerat femenines, com a valors universals que han de ser apresos per tots: xics i xiques . D’aquesta manera evitarem la reproducció del model patriarcal de la societat eliminant els conceptes de subordinació i d’imitació de models.
A partir d’aquestes reflexions el Claustre va decidir aprofitar el projecte de treball que anàvem a dur a terme el present curs escolar dins el Seminari d’Animació Lectora per fer explícits els objectius que volem aconseguir pel que fa a la coeducació. D’aquesta manera se’ns permetia treballar de manera globalitzada al llarg de tot el curs, allunyant-nos del tractament puntual i de la mancança de sistematització.

Els objectius del present projecte pretenen donar resposta a les reflexiones i presa de posicionaments que van sorgir com a conseqüència del curs de formació anteriorment anomenat. Així doncs considerem que per a treballar la coeducació, entesa des del que per a nosaltres ha sigut un nou enfocament, hauria d’incloure el següents objectius:
Pel que fa al professorat:
1. Sensibilitzar al professorat cap a la consecució dels objectius referents a la coeducació en la línia establerta per el centre
2. Analitzar i corregir quins són els prejudicis i totes aquelles característiques o manifestacions sexistes que existeixen al nostre centre (professorat, famílies i personal no docent) i que poden afavorir la discriminació
3. Conèixer a l’alumnat, les seues característiques i trets diferencials per tal d’establir quines actituds positives cap a la coeducació podem potenciar i quines negatives hem de corregir.
Pel que fa a l’alumnat:
4. Promoure el desenvolupament de l’autoestima especialment en les xiques.
5. Desenvolupar una actitud crítica davant qualsevol tipus de discriminació de gènere rebutjant i denunciant la violència i el tracte vexatori contra les dones.
6. Posar tots els mitjans per fer que l’alumnat tinga les mateixes oportunitats per assolir objectius tant a nivell acadèmic com d’activitats extraescolars, d’esdeveniments al centre ... sense fer diferències entre xics i xiques.
7. Presentar la importància del paper de les dones en la història tant en l’àmbit del coneixement (científic, literari, artístic, polític...) com en l’àmbit privat ressaltant aquelles qualitats considerades com a femenines per la seua aportació a la societat.
Pel que fa al material:
8. Indagar en els materials didàctics per tal de trobar si existeixen estereotips sexistes i rebutjar-los.
9. Confeccionar i adquirir materials específics que treballen els objectius al voltant de la coeducació.
Pel que fa al currículum:
10. Fer un ús del llenguatge que siga incloent, ètic, just, i democràtic
11. Evitar en el P. C.C. plantejaments, actituds i expressions que afavorisquen la discriminació sexista.
12. Concretar en el P.C.C. objectius específics de Coeducació.
13. Incloure objectius coeducatius en el Pla de Convivència del centre com a part fonamental no només per assolir una bona convivència a l’escola sinó per a previndre comportaments sexistes o violents fora d’ella i en el futur.
14. Introduir objectius específics de coeducació en les programacions d’aula en totes les àrees.
Gran part dels objectius que ens havíem marcat amb aquest projecte entenem que són per anar assolint a llarg termini; és molt difícil plantejar-se canviar actituds de l’alumnat amb un sol curs. Tenim la convicció i l’esperança que el nostre alumnat siga en un futur un grup de xics i xiques que no se senten inferiors ni superiors a ningú, que es respecten i que no actuen mai de manera violenta.
Vam començar el projecte fent una avaluació inicial per tal de saber quina era la situació del nostre alumnat, què pensaven els i les nostres alumnes que era el millor i el pitjor de ser xic o de ser xica. L’objectiu era detectar prejudicis al voltant del gènere a partir d’una reflexió del seu entorn més immediat: la seua família. (Vegeu annex)
L’activitat va resultar molt interessant per al professorat perquè va fer visible la forta càrrega sexista que existeix i ens va crear la necessitat de d’aprofundir en aquest tema, amb una activitat més planificada perquè pensem que el nostre alumnat per les seues característiques si no troba en l’escola els contrapès a aquestes actituds no ho va a trobar en el seu ambient habitual. A més a més també ens adonàrem que a l’escola encara existeix material marcadament androcèntric i vam ser conscients que havíem de tindre molta més cura amb el llenguatge i la selecció de materials
En aquest moment el que ja hem pogut constatar és:
· Que a l’hora de donar alternatives als jocs de pati, els alumnes no han posat impediments a jugar a coses que tradicionalment s’han considerat “de xiques”, han participat i s’ho han passat bé, si bé alguns s’han exclòs. També hem de dir que si els jocs no són dirigits amb intencionalitat, la tendència continua sent que els xics juguen a una cosa i les xiques a una altra.
· Com a grup de professors/es podem fer una avaluació positiva perquè s’ha produït un canvi important en la mentalitat del professorat. El projecte ens val per a reflexionar sobre com actuàvem abans, ja que teníem la convicció de que la nostra actuació era de per sí coeducativa,, que tractàvem a tots per igual i no veiem que justament en açò radicava el nostre error. Ara sabem que hem d’estar alerta amb la nostra pròpia actitud davant l’alumnat i com enfoquem aquests temes.
· Pel que fa al treball com a Centre també fem una valoració positiva, ja que els objectius d’incloure la coeducació en les programacions, en el PEC, en totes les àrees curriculars i activitats s’ha complert.
Així, hem arribat a les següents conclusions:
· que no hem de tractar a tots per igual sinó observar les diferències dels i de les nostres alumnes i treballar per consolidar aquelles característiques que ens fan anar cap a la igualtat d’oportunitats, buscar mancances i corregir prejudicis.
· que la coeducació s’ha d’incloure a la pràctica diària i que no s’ha de donar per feta.
que a tasca ha de continuar en cursos successius seguint la mateixa línia, és a dir, programant-la i integrant-la en la pràctica educativa